STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

1 - Phác đồ chung về điều trị sốc tại Barthurst - BE Smith 2012

2

Age-specific non-invasive transcutaneous Doppler ultrasound derived haemodynamic reference ranges in elderly Chinese adults - Cangel Pui-yee Chan a,⁎, Nandini Agarwal a, King-keung Sin b, Sangeeta Narain a, Brendan E. Smith c, Colin A. Graham a, Timothy H. Rainer a,⁎

3

Anthropometric and physiological measurements in healthy children - TH Rainer 譚偉恩, GN Cattermole, CA Graham, SSW Chan 陳兆華

4

Fluid responsiveness is about stroke volume, and not pulse pressure Yogi: the power of Doppler fluid management and cardiovascular monitoring - Rob Phillips • Joe Brierley

5

Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt cho Máy thở LTV2 2200

6

Làm sạch và khử trùng máy thở.

7

The utility of stroke volume variability as a predictor of fluid responsiveness in critically ill children: a pilot study - Jack R. L. McLean, David P. Inwald

x

Họ và tên
Email
Điện thoại
Cơ quan
Chuyên môn